Top加密貨幣衍生品交易所

根據交易量進行Top加密貨幣衍生品交易所排名。

# 名稱 交易量(24h) 掛單費用 吃單費用 未平倉合約 市場數目 已發布
1

Binance

¥328,423,931,018

28.1%

0.02% 0.04% ¥107,603,714,007 175 2017年7月
2

OKEx

¥328,423,931,018

28.1%

0.02% 0.04% ¥107,603,714,007 175 2017年6月
3

CoinTiger

¥328,423,931,018

28.1%

0.02% 0.04% ¥107,603,714,007 20 2017年10月
4

Binance

¥328,423,931,018

28.1%

0.02% 0.04% ¥107,603,714,007 0 2018年6月
5

FTX

¥328,423,931,018

28.1%

0.02% 0.04% ¥107,603,714,007 175 2019年2月